MÜŞTERİ HAKLARI

/ KURUMSAL / MÜŞTERİ HAKLARI

MÜŞTERİ HAKLARI

İkili anlaşma veya perakende satış sözleşmesi kapsamında elektrik enerjisi satın alan ve kullanan müşterilerimize hizmet veren taraf olarak uygulanacak standart, usul ve esaslar ilgili kanunlarca belirlenmiştir. Bu bağlamda elektrik enerjisi tüketimi, hizmet kalitesi, tedarikçi ve müşteri arasındaki hak ve yükümlülükler, zarar tazmini gibi konu başlıkları tarafımızca büyük öneme sahiptir.

Müşterilerimiz yukarıda belirttiğimiz çerçevede Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nce tarafımıza şikâyet bildiriminde bulunabilmektedir. Bildirimde bulunmadan evvel müşterinin abonelik bilgilerini hazırda bulundurması ayrıca bir gerekliliktir. Söz konusu durumda yapılan bildirimler, tarafımızca 15 gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Müşterilerimiz, öncesinde şirketimize herhangi bir başvuru yapılmış olması koşulu ile farklı bir kanal olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “Bilgi Edinme” bölümü veya Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de bildirimde bulunabilmektedir. Bu noktada aboneliğiniz, sanayi veya ticarethane abonelik grubunda değil ise aboneliğiniz ile ilgili her türlü başvurunuz, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmekte ve her sene Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen tebliğ uyarınca belirlenmiş limitler doğrultusunda ilçe tüketici hakem heyetlerine, il tüketici hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulması, kanun kapsamlı emredici niteliktedir.

 Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıda yer alan adresleri ziyaret edebilirsiniz:

www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/3099

www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/3133

https://www.epias.com.tr/wp-content/uploads/.../6446-Elektrik-Piyasası-Kanunu.doc

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir ve kendisi hakkında toplanmış olan bu bilgilere erişim ve düzeltme yapması, bu bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması konuları yasal olarak teminat altına alınmıştır.

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak, uhdemizde bulunan müşteri bilgilerinin bu kapsamda yapılan düzenlemeler gereği gizliliğinin korunması, güvenliğin sağlanması, işlenmesi ve paylaşımı hassasiyet içeren bir durumdur.

Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler, tarafımızdan ilgili Kanun usulünce saklanıp, yalnızca mevzuat uygunluğunca 3. kişilere ilgili Kanun’da belirtildiği şekilde açıklanabilecek veya paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Müşterilerimizden yazılı ve/veya sözlü veri talebi/teyidi yolu ile verilerin güncellenmesi ve işlenmesi; şirketimizin müşterilerine sunduğu elektrik ve diğer katma değerli hizmetler kapsamında sözleşmeler, web siteleri, mobil uygulamalar, Müşteri İlişkileri Merkezlerinde abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme işlemleri ve çağrı merkezi aramaları ile gerçekleşmektedir.

Veri Güvenliği

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesinde yapılan düzenlemelere uygun biçimde işlemekte olduğu kişisel verileri; hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için uluslararası standartlara uygun güvenlik düzeyine yönelik teknik altyapıyı kurmuş ve bu kapsamda düzenli olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Veri Paylaşımı

Şirketimiz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) veri sahibinin izni ile aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak ‘veri sahibi’ unvanının aşağıda yer alan haklara sahip olduğunu bildirir, ilgili durumlarda Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye başvurabileceğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında sahip olunan haklar aşağıdaki şekildedir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme